Vláda Slovenskej republiky schválila nový Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle tohto zákona Podľa § 4 – Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov, sa zakazuje počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe, než:

 • a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
 • b) zdravotníckemu  pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
 • c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
 • d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
 • e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
 • f) právnickej osobe alebo fyzickej – osobe podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné   služby na území Slovenskej republiky,
 • g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
 • h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
 • i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:

 1. práca s nebezpečnými látkami,
 2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
 3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
 4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
 5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
 6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
 7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
 8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
 9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
 10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
 11. nanášanie náterových látok,
 12. ťažba, úprava a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
 13. strojové brúsenie dreva,
 14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
 15. práca v archívoch.

Pravidlá pri objednávke osobných ochranných prostriedkov na stránkach internetového obchodu www.ikomis.sk v zmysle nového zákona:

Spoločnosť iFood s.r.o ako distribútor certifikovaných respirátorov kategórie KN95, ktorá je ekvivalentom FFP2 / N95 / KF94 / P2, oznamuje svojím zákazníkom, že sa zaväzujeme dodržiavať pravidlá v zákonných medziach. Z tohto dôvodu pri objednávkach zadaných po dátume od 06.04.2020, je zákazník POVINNÝ pred zadaním objednávky osobného ochranného prostriedku FFP2 Potvrdiť svoj zdravotný imunitný problém. Týmto výberom zároveň aj ČESTNE PREHLASUJE, že uvedené tvrdenie je pravdivé.

Internetový obchod ikomis.sk na seba nepreberá zodpovednosť za možné krivé čestné prehlásenie zo strany zákazníka. Akékoľvek možné právne kroky / intervencie dozorných orgánov a s tým súvisiace finančné škody spôsobené krivým svedectvom zákazníka pri zadávaní objednávky budú od takéhoto zákazníka právne vymáhané.

Zákazníkom, ktorí svoj nákup neodôvodnia v zmysle vyššie citovaného zákona, nebude možné ich objednávku prijať. Zákazník potvrdením svojej objednávky sa zároveň zaväzuje rešpektovať toto právne vyhlásenie.