Informácie o používaní súborov cookies a zásady ochrany osobných údajov.
Zásady sú vypracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „zákon“) a nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „nariadenie GDPR“).
Účelom týchto zásad je poskytnutie informácií o tom, kto, prečo, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú poskytované, aké máte práva
vyplývajúce zo zákona a nariadenia GDPR.
1) Zhromažďujeme o Vás nasledovné informácie:
Preto, aby sme mohli uzavrieť vzájomný obchodný vzťah, potrebujeme spracúvať nasledovné informácie:
• názov spoločnosti (prípadne názov alebo meno a priezvisko FO),
• adresa sídla alebo bydliska, fakturačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu),
• meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej pracovná pozícia,
• telefónne číslo, e-mailová adresa,
• prípadne iné doplňujúce údaje, ktoré kupujúci sám poskytne a ktoré sú nevyhnutné k naplneniu obchodného vzťahu.
2) Účel spracúvania osobných údajov:
Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je niektorá z nasledovných možností:
a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, plnenie Vašich objednávok (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia);
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia), napr.
dodržiavanie Občianskeho zákonníka, zákona o účtovníctve atď.
c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f), napr. zasielanie informácií o našich akciách,
nových produktoch, ktoré súvisia s Vašimi predchádzajúcimi objednávkami, t.j. na základe predchádzajúceho obchodného vzťahu.
d) Vyjadrili ste súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 6 ods. 1 písm. a)
nariadenia). Tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.
3) Príjemca Vašich osobných údajov:
Z hľadiska zákona máme postavenie prevádzkovateľa, v súvislosti s našou činnosťou sprístupňujeme Vaše údaje ďalšiemu subjektu –
sprostredkovateľovi (externý účtovník), na základe uzatvorenej sprostredkovateľskej zmluvy.
Vaše osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu ďalšiemu subjektu, s výnimkou prípadov, kedy je predávajúci povinný poskytnúť takéto údaje
orgánom verejnej moci v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
4) Doba spracúvania Vašich osobných údajov:
Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
a) Pokiaľ Vaše údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, spracúvame ich po celú dobu trvania zmluvného vzťahu
medzi nami. Nakoľko však musíme plniť i povinnosti vyplývajúce pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov, sme
oprávnení naďalej spracúvať tieto údaje podľa lehôt stanovených príslušnými právnymi predpismi.
b) Pokiaľ Vaše údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše
osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.
c) Pokiaľ Vaše údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám
súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov udelili, prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ:

iFood s.r.o.
Vrbovská cesta 4727/22

921 01 Piešťany

ICO: 46938273
Prevádzka:
iKomis , Teplická 27/5125 921 01 Piešťany

 

5) Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov:
a) právo na prístup k osobným údajom – ste oprávnení požiadať nás o potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje. Máte
právo na informáciu o tom:
– prečo spracúvame Vaše osobné údaje (účel),
– aké údaje o Vás spracovávame (kategória),
– komu Vaše osobné údaje môžeme poskytovať (príjemcovia údajov),
– ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať,
– máte právo požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich spracovania, máte možnosť namietať
voči spracovaniu osobných údajov,
– máte právo vedieť, odkiaľ Vaše osobné údaje pochádzajú (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám informácie neposkytli Vy,
– právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona alebo právo podať sťažnosť Úradu na
ochranu osobných údajov SR,
– máte právo vedieť, či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
– máte právo vedieť, či prenášame Vaše údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Právo na prístup pre Vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Môžeme Vám poskytnúť kópiu Vašich
osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať o poskytnutie svojich osobných údajov opakovane, môžeme od
Vás požadovať primeraný administratívny poplatok.
b) právo na opravu osobných údajov – ste oprávnení požiadať nás o opravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, taktiež o ich
doplnenie.
c) právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie) – máte právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je
splnený niektorý z nasledovných dôvodov:
– Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
– odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého ich spracúvame a zároveň neexistuje právny
základ pre ich ďalšie spracúvanie,
– namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo
oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
– Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
– Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva SR alebo práva EÚ
Vašej žiadosti však nemusíme vyhovieť s ohľadom na konkrétne okolnosti, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
– splnenie zákonnej povinnosti,
– uplatnenie nášho právneho nároku,
– účel archivácie, štatistický účel.
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – na obmedzenie spracúvania osobných údajov máte právo, ak je splnený
niektorý z nasledovných dôvodov:
– počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti Vašich osobných údajov, napadnete správnosť svojich osobných
údajov,
– pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete žiadať namiesto výmazu
obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– my už nebudeme potrebovať Vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich potrebovať Vy na
preukázanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov,
– budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad
Vašimi oprávnenými záujmami.
e) právo na prenosnosť osobných údajov – o prenos Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi máte právo požiadať
v prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme vzájomne uzatvorili
alebo na základe Vášho súhlasu.
f) právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať
tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený
g) právo namietať – ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich
osobných údajov, ak je právnym základom pre takéto spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem
prevyšuje nad Vašimi osobnými záujmami, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov aj napriek Vašej námietke.
Ďalej sme oprávnení pokračovať v spracúvaní Vašich osobných údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.
Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietka sa týka aj
analýz osobných údajov (tzv. profilovanie), ktoré sa vykonávajú v súvislosti s priamym marketingom. Ak máte námietky voči
priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho
marketingu.
6) Ako nás môžete kontaktovať:
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich
osobných údajov, a to písomne alebo e-mailom:

 

– na adresu: iFood s.r.o Vrbovská cesta 4727/22 921 01 Piešťany
– na e-mail:  ahoj@ikomis.sk

 

 

Ďakujeme za Vašu dôveru.
K ochrane Vašich údajov pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.